تجمع پرستاران شهيد رجايي شيراز در اعتراض به طرح مبتني برعمل کرد