مراقبت خانگی برای بیماران سرطانی

۲۷/۱۲/۱۳۹۴

مراقبت خانگی برای بیماران سرطانی

 نکات کلیدی

پزشک، پرستار یا مددکار اجتماعی می‌توانند اطلاعاتی درباره نیازهای خاص بیمار، در دسترس بودن خدمات مراقبت در منزل و فهرستی از مؤسسات محلی مراقبت خانگی ارائه دهند.

خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مراقبت خانگی می‌تواند شامل دسترسی به تجهیزات پزشکی؛ ملاقات پرستاران مجاز، فیزیوتراپیست‌ها و مددکاران اجتماعی؛ کمک در انجام کارهای عادی، درست کردن غذا و بهداشت شخصی؛ و تهیه دارو شود.

۲۷/۱۲/۱۳۹۴

نکات مهم  درمان تسکینی مراقبتی است که از زمان تشخیص، و در جریان بیماری، از شخص بیماری به عمل می‌آید که به بیماری خطرناک و تهدیدکننده جان مانند سرطان مبتلا می‌باشد. این مراقبت معمولاً توسط متخصصی صورت می‌گیرد که با گروهی از دیگر افراد دست‌اندرکار مراقبت‌های بهداشتی، مانند پزشکان و پرستاران و متخصصان تغذیه و داروسازان و مددکاران اجتماعی، همکاری می‌کند. مراقبت تسکینی با مراقبت از بیماران مراحل انتهایی (Hospice Care) تفاوت دارد؛ و گرچه این دو از نظر تأمین راحتی و حمایت از بیمار از اصول مشترکی برخوردارند، اما مراقبت تسکینی در زمان تشخیص بیماری شروع می‌شود و در طول درمان سرطان، و پس از درمان آن، ادامه می‌یابد.