آموزش مراقبت از بیماران در خانه

۰۷/۱۲/۱۳۹۴

آموزش مراقبت از بیماران در خانه

چگونگی مراقبت از بیمار در خانه روشهایی دارد  كه همه ی ما باید از آن اطلاع داشته باشیم و به كلیه مواردش عمل كنیم چرا كه مراقبت صحیح باعث بهبودی سریع بیمار می شود. بیمارانی كه پس از مراجعه به دكتر باید درخانه تحت مراقبت باشند كم نیستند و گرفتاری های روزمره مردم ، غالباً آنها را از پرستاری و مراقبت بیماری كه در خانه بستری است غافل می كند. مهمترین بخش نگهداری بیمار در خانه این است كه اطاق بیمار مشخص شود تا اگر میكربی وجود دارد در اطاقهای دیگر منتشر نشود. بهتر است اطاق خواب خود بیمار برای این كار اختصاص یابد. تشك بیمار باید سفت و مسطح باشد و از بالش اضافی هم استفاده شود . زیرا خوابیدن طولانی ، باعث درد در ناحیه پشت می شود .  مگر این كه سر و گردن كم