یازده روش برای تقویت حافظه در سالمندان

۲۷/۱۲/۱۳۹۴

هریك از ما ممكن است چیزهایی را فراموش كنیم. هر چند همه سالمندان  دچار ضعف حافظه نمی شوند، اما به طور كلی با افزایش سن، احتمال فراموشكاری بیشتر است. این فراموشكاری بیشتر مربوط به وقایع متأخر است. در دیدارها ما چیزهایی را كه مربوط به گذشته های دور است، خوب به خاطر می آوریم، اما اتفاقاتی را كه اخیراً رخ داده، فراموش می كنیم. به طور مثال خاطرات دوران جوانی  را به یاد می آوریم، اما یادمان نمی آید كه یك ساعت پیش كه به خانه برگشتیم، كلید را كجا گذاشتیم. گاهی این فراموشكاری مشكلاتی برای ما یا خانواده مان ایجاد می كند. به عنوان مثال، پیغام مهمی را فراموش می كنیم یا یادمان می رود، قبض آب یا برق را پرداخت كنیم. حال ببینیم چگونه می توانیم مشكلات ناشی از فراموشكاری را كاهش دهیم؟