مراقبت خانگی برای بیماران سرطانی

۲۷/۱۲/۱۳۹۴

مراقبت خانگی برای بیماران سرطانی

 نکات کلیدی

پزشک، پرستار یا مددکار اجتماعی می‌توانند اطلاعاتی درباره نیازهای خاص بیمار، در دسترس بودن خدمات مراقبت در منزل و فهرستی از مؤسسات محلی مراقبت خانگی ارائه دهند.

خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مراقبت خانگی می‌تواند شامل دسترسی به تجهیزات پزشکی؛ ملاقات پرستاران مجاز، فیزیوتراپیست‌ها و مددکاران اجتماعی؛ کمک در انجام کارهای عادی، درست کردن غذا و بهداشت شخصی؛ و تهیه دارو شود.